درباره طرح
تولید فاخر ایرانی

تولید فاخر ایرانی

طرح تدوین «اولین مجموعه جامع ایرانی آموزش زبان انگلیسـی» با نام تجاری EIGHT به‌عنوان طرحی ملی، بزرگ و بیـن‌رشـته‌ای بـا مشـارکت گروهـی بـزرگ از متخصصان از ابتدای سـال 1392 رسـما آغاز شـد و اکنون به‌عنوان یک محصول فاخر آموزشی مبتنی بر استانداردهای روز دنیا، در سطح کشور مورد استفاده زبان‌آموزان قرار گرفته است. مطالعـات عمیـق اولیـه، بررسی دقیـق نیازهـای آموزشـی فراگیـران ایرانـی، طراحـی و انتخاب شـیوه‌های نویـن آموزشـی، طراحـی سـبک برتـر هنـری و گرافیکـی و نیـز تدویـن سیاسـت‌های فرهنگـی ایـن طرح بومـی، بیـش از دو سـال به طول انجامید و اکنون شاهد حضور مجموعه نفیس EIGHT در بازار ایران هستیم. EIGHT در هشت سطح آموزشی تولید شده که هر سطح شامل هشت بخش درسی است.

رویکرد فرهنگی

رویکرد فرهنگی

فرهنگ مشتمل بر باورها، ارزش‌ها، اخلاقیات و رفتارهاست که می‌تواند جهت‌دهنده و محتوابخش افکار و کردارهای فردی و اجتماعی انسان‌ها باشد. آموزش زبان نیز با مقوله فرهنگ ارتباطی تنگاتنگ دارد؛ بر همین اساس EIGHT تلاش کرده تا ضمن آموزش حرفه‌ای زبان و استفاده از کارآمدترین شیوه‌های آموزشی، نگاهی سالم و بدون آسیب به مقوله فرهنگ داشته باشد.

به تصویر کشیدن مناسب عرصه زندگی و فرهنگ مردم در شرق و غرب جهان و پرهیز از هرگونه نگاه سلیقه‌ای و غیرمنصفانه، از اصول فرهنگی EIGHT است. جهت‌گیری مطلوب و ارزش‌مدار به سمت ترویج فرهنگ عدالت و فضایل اخلاقی و کرامت انسانی، پرداختن به ارزش‌های مشترک ملت‌ها و پرهیز از تقابل و تضادهای فرهنگی، واقع‌نمایی نسبت به فرهنگ زندگی غرب و دوری از سیاه‌نمایی و سفیدنمایی نسبت به زندگی مردم اروپا و آمریکا و درنهایت، تقویت حس خود باوری و اعتماد به نفس در فراگیران از محورهایی است که EIGHT بر آن تمرکز کرده و این سیاست را در همه محصولات آموزشی خود به‌خوبی اجرا نموده است.

رویکرد علمی و آموزشی

رویکرد علمی و آموزشی

کتاب‌هــای آموزشــی Eight درکنــار آمــوزش پنــج مهــارت اصلــی زبــان، براســاس دیــدگاه World Englishes نیازهــای ارتباطــی زبان‌آمــوزان را رفــع نمــوده و آنــان را بــرای موفقیــت در مهم‌تریــن آزمون‌هــای بین المللــی آمــاده می‌کنــد.

ایــن مجموعــه نفیــس آموزشــی کلیــه اســتانداردهای اتحادیــه اروپــا CEFR را داراســت و برمبنــای بانــک اطلاعاتــی (CORPUS) جامعــی بنــا نهــاده شــده کــه ســطوح ابتدایــی تــا پیشــرفته آمــوزش زبــان انگلیســی را پوشــش داده اســت.

درحـال حاضـر کتـب موجـود در کشـور کـه در موسسـات آمـوزش زبـان انگلیسـی تدریس می‌شـود، بر اسـاس نیازهـای فرا گیـران ESL تدویـن شـده و درسـت بـه همیـن دلیـل اسـت کـه ا کثـر زبان‌آمـوزان ایرانـی پـس از مدتـی، درمییابند کـه نیازهـای واقعـی آن‌هـا بـرآورده نمی‌شـود و در مکالمـه همچنـان دچـار مشـکل هسـتند. در نـگارش کتـب Eight نیـاز زبان‌آمـوز EFL و مهارت‌هـای زبانـی او تحـت پوشـش قـرار گرفتـه کـه در ایـن میـان، نگاهـی ویـژه بـه فرا گیـران ایرانـی شـده اسـت.

در آغـاز هـر درس، بخشـی باعنـوان Warm-Up قـرار گرفتـه کـه مخاطـب EFL را از لحـاظ ذهنـی آمـاده یادگیـری درس می‌نمایـد. همچنیـن در آخـر هر دو درس، بخشــی تحت عنــوان CheckPoint وجود دارد که امکان مرور مطالب زبانی تدریس شده برای زبان‌آمـوز را فراهم می آورد.

از مزیتهــای اختصاصــی Eight بخشــی بــا عنــوان PRACTICE TIME اســت؛ ایــن بخــش امکانــی را فراهــم مــی‌آورد تــا فرا گیــران در خــار ج از کلاس فعالیت‌هــای زبانــی خــود را در محیــط واقعــی ادامــه داده و فرصــت بیشــتری بــرای اســتفاده کاربــردی از زبــان انگلیســی داشــته باشـند. بـا هـدف بالابـردن توانایـی نوشـتاری فرا گیـران، تمرینـات Writing مـورد توجـه ویـژه قـرار گرفتــه و زبان‌آمــوزان ســطوح پایــه تــا پیشــرفته بــرای مکاتبــات رســمی و آزمون‌هــای بیــن المللــی آمــاده می‌شــوند.

رویکرد هنری

رویکرد هنری

تصویر، نوشتار، رنگ و بافت از عناصری هستند که در گرافیک، وظیفه انتقال پیام را برعهده دارند. خصوصا در کتب آموزشی، «تصویر» و «نوشتار» مهمترین نقش را بر عهده می‌گیرند. در آموزش زبان انگلیسی نیزبه دلیل تازگی زبان جدید برای فراگیران و ناآشنابودن نوشتار، بهره‌گیری از قدرت پیام‌رسانی تصویر اهمیتی مضاعف دارد. از آنجایی که یکی از اهداف پروژه بزرگ Eight ورود به عرصه بین‌المللی است، لذا کلیه عناصر هنری بکاررفته در این مجموعه، تولیدی بوده و یا امتیاز نشر آن خریداری شده است.

آنچه در این طرح بزرگ مد نظر قرار دارد، دارای ویژگی‌های هنری زیر است:

- استفاده از گروه رنگ های انرژی‌زا، شاد و سرزنده؛

- سیستم گرید مدولار (Modular Grid)؛

- طراحی کارکترها بر اساس ویژگی های بیان شده در متن و چهارچوب‌های فرهنگی؛

- بکاربردن روش واحد برای تیپ سازی و طراحی فضا در تمام دروس؛

- بهره‌مندی از تایپ فیس‌های ساده، مدرن، هندسی و بدون سرک (San Serif) در تایپ‌های متن (Body) و تایپ‌های تیتر (Title) برای خوانش بهتر؛

- انتخاب و خریداری برخی تصاویر از منابع و آژانس‌های معتبر بین‌المللی.