تولید فاخر ایرانی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با تشکیل نظام مقدس جمهوری اسلامی، اندیشمندان ایرانی با انگیزه ی مضاعف و با هدف بومی سازی، استقلال و خودکفایی علوم دانشگاهی به رشد و توسعه ی روزافزون این مقوله ی حیاتی برای کشور پرداختند و طبق آمارهای رسمی و جهانی، پیشرفت های درخشانی در این زمینه داشته اند؛ اما علی‌رغم این توسعه ی علمی همچنان شاهد وابستگی بعضی از محتواهای علمی و دانشگاهی به منابع غربی هستیم که یکی از مصادیق آشکار آن، حضور روزافزون کتب غیرایرانی آموزش زبان انگلیسی در محیط‌های آموزشـی کشـور اسـت. منابعی که کاملا هدفمند و جهت‌دار طراحی شـده‌ و در بطن آموزش یک زبان خارجی، مامور به ترویج فرهنگ و سبک زندگی غربی، بدون احترام و رعایت هنجارهای جامعه ی هدف هستند. اکنـون ایـن نسـخه‌های فرهنگـی - آموزشـی غربـی، در تـار و پـود نظـام آموزشـی مـا وارد شـده و باورهـا، نگرش‌ها و رفتارهای تمامی رده‌های سنی از کودک و نوجوان تا جوان و بزرگسال را مخاطب برنامه‌های آموزشـی و فرهنگـی خـود قـرار داده‌انـد.

با توجه به دغدغه های فوق، طرح «تالیف اولین مجموعه جامع ایرانی آموزش زبان انگلیسـی- EIGHT » که کاری بیـن رشـته‌ای بـا مشـارکت گروهـی بـزرگ در 15 تخصـص گوناگـون اسـت، از ابتدای سـال 1392رسـما آغاز شـد؛ و امید است همت بلند و انقلابی در تولید این محصول بومی، جایگزین ستودنی و پرکاربـردی بـرای فرا گیـران ایرانـی و مسـلمانان سـایر کشـورها باشد. مطالعـات عمیـق اولیـه ، بررسی دقیـق نیازهـای آموزشـی فراگیـران ایرانـی، طراحـی شـیوه‌های نویـن آموزشـی، طراحـی سـبک برتـر هنـری و گرافیکـی و نیـز تدویـن سیاسـت‌های فرهنگـی ایـن طرح بومـی، بیـش از دو سـال به طول انجامید و اکنون شاهد حضور مجموعه نفیس EIGHT در بازار ایران هستیم. لازم به ذکر است که این مجموعه به برکت وجود امام هشتم، حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) EIGHT نامیده شده و مجموعا مشتمل بر هشت سطح و هریک از این سطوح نیز شامل هشت درس می باشد.

رویکرد فرهنگی

فرهنگ مشتمل بر نظام اعتقادات، ارزشها، اخلاقیات ورفتارها می تواند جهت‌دهنده و محتوابخش افکار، نگرشها، نظام‌ها و کردار فردی و اجتماعی انسان‌ها باشد. آموزش زبان نیز با مقوله فرهنگ ارتباطی تنگاتنگ دارد؛ منابع آموزشی موجود در کشور به بهانه آموزش زبان، عرصه زندگی و فرهنگ مردم غرب را به تصویر می‌کشد که به شکلی کاربردی در نگرش‌ها و رفتارها اثر می‌گذارد. بنابراین اگر انطباع و تاثیری غیر مستقیمی که فراگیران از محتوای فرهنگی هر کتاب می گیرند بیشتر از موارد آموزشی آن نباشد کمتر نیست

جامعه هدف ما، فراگیران مسلمان ایران و کشورهای منطقه‌اند که در برنامه‌ریزی‌ها، مخاطب مسلمان ایرانی از اولویتی بالاتر برخوردار است. :" در فرآیند تولید طرح آموزش زبان انگلیسی مقوله فرهنگ و اثر گذاری آن بر مخاطبین مورد توجه قرار گرفته و تلاش شده تا با رویکردی ظریف بدان پرداخته شود. اهداف و راهبردهای طراحی شده، به همه جوانب فرهنگ مخاطب توجه می‌کند و جامع تمام نیازهای زبانی و فرهنگی فراگیران است.

از جمله سیاست‌های فرهنگی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- پرهیز از آسیب‌های موجود در منابع غربی در تمام جوانب آن؛

- جهت‌گیری مطلوب و ارزش‌مدار به سمت ترویج فرهنگ عدالت ، فضایل اخلاقی، حیاء، عفت، کرامت انسانی و روحیه امید و خودباوری؛

- پرداختن به ارزش‌های مشترک ملت‌ها، پرهیز از تقابل و تضادهای فرهنگی و توجه منطقی به تفاوت‌های فرهنگی؛

- واقع‌نمایی درباره فرهنگ زندگی غرب و دوری از سیاه‌نمایی و سفیدنمایی نسبت به زندگی مردم اروپا و آمریکا؛

- تقویت حس خود باوری و اعتماد به نفس در فراگیران و تکیه بر فرهنگ اصیل خودی و احساس هویت براساس آن.

رویکرد علمی و آموزشی

کتاب‌هــای آموزشــی Eight درکنــار آمــوزش پنــج مهــارت اصلــی زبــان، براســاس دیــدگاه World Englishes نیازهــای ارتباطــی زبان‌آمــوزان را رفــع نمــوده و آنــان را بــرای موفقیــت در مهم‌تریــن آزمون‌هــای بین المللــی آمــاده می‌کنــد.

ایــن مجموعــه نفیــس آموزشــی کلیــه اســتانداردهای اتحادیــه اروپــا CEFR را داراســت و برمبنــای بانــک اطلاعاتــی (CORPUS) جامعــی بنــا نهــاده شــده کــه ســطوح ابتدایــی تــا پیشــرفته آمــوزش زبــان انگلیســی را پوشــش داده اســت.

درحـال حاضـر کتـب موجـود در کشـور کـه در موسسـات آمـوزش زبـان انگلیسـی تدریس می‌شـود، بر اسـاس نیازهـای فرا گیـران ESL تدویـن شـده و درسـت بـه همیـن دلیـل اسـت کـه ا کثـر زبان‌آمـوزان ایرانـی پـس از مدتـی، درمییابند کـه نیازهـای واقعـی آن‌هـا بـرآورده نمی‌شـود و در مکالمـه همچنـان دچـار مشـکل هسـتند. در نـگارش کتـب Eight نیـاز زبان‌آمـوز EFL و مهارت‌هـای زبانـی او تحـت پوشـش قـرار گرفتـه کـه در ایـن میـان، نگاهـی ویـژه بـه فرا گیـران ایرانـی شـده اسـت.

در آغـاز هـر درس، بخشـی باعنـوان Warm-Up قـرار گرفتـه کـه مخاطـب EFL را از لحـاظ ذهنـی آمـاده یادگیـری درس می‌نمایـد. همچنیـن در آخـر هر دو درس، بخشــی تحت عنــوان CheckPoint وجود دارد که امکان مرور مطالب زبانی تدریس شده برای زبان‌آمـوز را فراهم می آورد.

از مزیتهــای اختصاصــی Eight بخشــی بــا عنــوان PRACTICE TIME اســت؛ ایــن بخــش امکانــی را فراهــم مــی‌آورد تــا فرا گیــران در خــار ج از کلاس فعالیت‌هــای زبانــی خــود را در محیــط واقعــی ادامــه داده و فرصــت بیشــتری بــرای اســتفاده کاربــردی از زبــان انگلیســی داشــته باشـند. بـا هـدف بالابـردن توانایـی نوشـتاری فرا گیـران، تمرینـات Writing مـورد توجـه ویـژه قـرار گرفتــه و زبان‌آمــوزان ســطوح پایــه تــا پیشــرفته بــرای مکاتبــات رســمی و آزمون‌هــای بیــن المللــی آمــاده می‌شــوند.

رویکرد هنری

تصویر، نوشتار، رنگ و بافت از عناصری هستند که در گرافیک، وظیفه انتقال پیام را برعهده دارند. خصوصا در کتب آموزشی، «تصویر» و «نوشتار» مهمترین نقش را بر عهده می‌گیرند. در آموزش زبان انگلیسی نیزبه دلیل تازگی زبان جدید برای فراگیران و ناآشنابودن نوشتار، بهره‌گیری از قدرت پیام‌رسانی تصویر اهمیتی مضاعف دارد. از آنجایی که یکی از اهداف پروژه بزرگ Eight ورود به عرصه بین‌المللی است، لذا کلیه عناصر هنری بکاررفته در این مجموعه، تولیدی بوده و یا امتیاز نشر آن خریداری شده است.

آنچه در این طرح بزرگ مد نظر قرار دارد، دارای ویژگی‌های هنری زیر است:

- استفاده از گروه رنگ های انرژی‌زا، شاد و سرزنده؛

- سیستم گرید مدولار (Modular Grid)؛

- طراحی کارکترها بر اساس ویژگی های بیان شده در متن و چهارچوب‌های فرهنگی؛

- بکاربردن روش واحد برای تیپ سازی و طراحی فضا در تمام دروس؛

- بهره‌مندی از تایپ فیس‌های ساده، مدرن، هندسی و بدون سرک (San Serif) در تایپ‌های متن (Body) و تایپ‌های تیتر (Title) برای خوانش بهتر؛

- انتخاب و خریداری برخی تصاویر از منابع و آژانس‌های معتبر بین‌المللی.

 

نوآوری های چند رسانه ای

- ســامانه آمــوزش مجــازی Eight: امــکان آموختــن غیرحضــوری را در هرجــای دنیــا براســاس منابــع آموزشــی Eight بــرای فرا گیــران فراهــم مــی‌آورد.

- نسـخه الکترونیـک Eight تحت وب و سـیستم عامـل های Android و IOS: باتوجـه بــه فراگیری استفاده از گوشــی‌های هوشــمند، تبلــت، رایانــه و لپ تــاپ، نســخه الکترونیــک Eight بــا امــکان اجـرای هم‌زمـان صـوت، تصویـر و متـن، یـک ظرفیـت آموزشـی برتـر را بـه فرا گیـران عرضـه می‌کنـد. چندرســانه ای بــودن ایــن ابــزار و تطابــق آن بــا فناوری‌هــای نرم‌افــزاری روز، کمــک شایانی بــه زبان‌آمــوزان خواهــد نمــود.

- گویـش صوتـی محتـوای کتـاب: صدابـرداری پیشـرفته فایل‌هـای صوتـی کتـب Eight و ضبـط اسـتودیویی گوینـدگان بومـی آمریـکا و اروپـا.