تدریس آزمایشی مجلدهای کتب Eight از ترم پاییز سال 96 آغاز شد که در این راستا، پس از پایان هر ترم تحصیلی مجموعه Eight، نظرات اساتید و فراگیران در مورد نقاط ضعف و قوت هر جلد در قالب فرم‌های نظرسنجی دریافت شد تا از آن‌ها در بهبود سطح کیفی کتاب‌ها بهره گرفته شود.

با توجه به تدریس آزمایشی مجلدهای  کتب Eight از پاییز سال 96 پس از پایان هر ترم، نظرات اساتید و فراگیران در مورد نقاط ضعف و قوت هر جلد در قالب فرم‌های نظرسنجی دریافت شد تا از آن‌ها در بهبود سطح کیفی کتاب‌ها بهره گرفته شود.

صفحه3 از3