1 یزد یزد مرکز آموزش تخصصی جهاد دانشگاهی- شماره1 035-36225111
دورنگار: ‏035-36263171
2 یزد یزد مرکز آموزش تخصصی جهاد دانشگاهی- شماره2 035-6225022-6223064
دورنگار: ‏035-6225023
3 یزد یزد مرکز آموزش تخصصی جهاد دانشگاهی- شماره3 035-37211506
دورنگار: ‏035-37226555
4 یزد یزد مرکز آموزش تخصصی جهاد دانشگاهی- شماره4 035-35261450
دورنگار: ‏035-35261452
5 یزد یزد مرکز آموزش تخصصی جهاد دانشگاهی- شماره5 035-38243717
6 یزد اردکان مرکز آموزش تخصصی جهاد دانشگاهی 035-32231098