1 خراسان رضوی مشهد مرکز آموزش تخصصی جهاد دانشگاهی- شماره4 051-36050252
051-36043986
2 خراسان رضوی مشهد موسسه آموزش معارف اسلامی ضحی 051-38440890
3 خراسان رضوی نیشابور مرکز آموزش تخصصی جهاد دانشگاهی 051-43338336
4 خوزستان اهواز مرکز آموزش تخصصی جهاد دانشگاهی- شماره1 061-33337778
5 زنجان زنجان مرکز آموزش تخصصی جهاد دانشگاهی- شماره1 024-33558025
6 زنجان زنجان مرکز آموزش تخصصی جهاد دانشگاهی- شماره2 024-33363026
7 زنجان زنجان مرکز آموزش تخصصی جهاد دانشگاهی- شماره3 024-33035455
8 سمنان سمنان مرکز آموزش تخصصی جهاد دانشگاهی- شماره1 023-33337000
9 سیستان و بلوچستان زاهدان مرکز آموزش تخصصی جهاد دانشگاهی- شماره1 054-33413650
10 فارس شیراز مرکز آموزش تخصصی جهاد دانشگاهی- شماره1 071-32349048
11 فارس شیراز مرکز آموزش تخصصی جهاد دانشگاهی- شماره2 071-38352010
دورنگار: ‏071-38264936
12 فارس شیراز مرکز آموزش تخصصی جهاد دانشگاهی- شماره3 071-37257256
13 فارس جهرم مرکز آموزش تخصصی جهاد دانشگاهی 071-54221011
دورنگار: ‏071-38264936
14 فارس فیروز آباد مرکز آموزش تخصصی جهاد دانشگاهی 071-38731119
دورنگار: ‏071-38733182
15 قزوین قزوین مرکز آموزش تخصصی جهاد دانشگاهی- شماره1 028-33236797-9
16 قم قم مرکز آموزش تخصصی جهاد دانشگاهی- شماره1 025-37759143
17 قم قم مرکز آموزش تخصصی جهاد دانشگاهی- شماره4 025-37748713
دورنگار: ‏025-37732504
18 کرمان کرمان مرکز آموزش تخصصی جهاد دانشگاهی- شماره1 034-33250185
19 کرمان کرمان مرکز آموزش تخصصی جهاد دانشگاهی- شماره2 024-32447903
20 کرمان کرمان مرکز آموزش تخصصی جهاد دانشگاهی- شماره3 034-32440930