1 البرز کرج مرکز آموزش تخصصی جهاد دانشگاهی- شماره4 026-36501341
دورنگار: ‏026-36557690
2 البرز کرج مرکز آموزش تخصصی جهاد دانشگاهی- شماره5 026-32232899
دورنگار: ‏026-32803503
3 تهران تهران مركز آموزش تخصصي جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران 021-77529785
دورنگار: ‏021-44600011
4 تهران تهران مركز آموزش تخصصي جهاد دانشگاهی دانشگاه امیر کبیر – شماره1 021-88895969-88892144
دورنگار: ‏021-88807008
5 تهران تهران مركز آموزش تخصصي جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران 021-66928719-66437390-9
دورنگار: ‏021-66435278
6 تهران تهران مركز آموزش تخصصي جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی 021-22431937
دورنگار: ‏021-22431942
7 ایلام ایلام مرکز آموزش تخصصی جهاد دانشگاهی- شماره1 084-32243570
8 ایلام ایلام مرکز آموزش تخصصی جهاد دانشگاهی- شماره2 084-33353060
9 ایلام دره شهر مرکز آموزش تخصصی جهاد دانشگاهی 084-35224359
10 بوشهر بوشهر مرکز آموزش تخصصی جهاد دانشگاهی- شماره1 077-33350435
11 چهارمحال و بختیاری شهرکرد مرکز آموزش تخصصی جهاد دانشگاهی- شماره1 038-33332093
12 چهارمحال و بختیاری شهرکرد مرکز آموزش تخصصی جهاد دانشگاهی- شماره2 038-32242517
دورنگار: ‏038-322277929
13 چهارمحال و بختیاری بروجن مرکز آموزش تخصصی جهاد دانشگاهی 038-34235080
دورنگار: ‏038-34235070
14 چهارمحال و بختیاری سامان مرکز آموزش تخصصی جهاد دانشگاهی 038-33527464
15 چهارمحال و بختیاری لردگان مرکز آموزش تخصصی جهاد دانشگاهی 038-34446693-4
16 خراسان جنوبی بیرجند مرکز آموزش تخصصی جهاد دانشگاهی- شماره2 056-32455304
17 خراسان جنوبی قائن مرکز آموزش تخصصی جهاد دانشگاهی 056-32524800
18 خراسان رضوی مشهد مرکز آموزش تخصصی جهاد دانشگاهی- شماره1 051-38430024
دورنگار: ‏051-38484656
19 خراسان رضوی مشهد مرکز آموزش تخصصی جهاد دانشگاهی- شماره2 051-38430024
دورنگار: ‏051-38484656
20 خراسان رضوی مشهد مرکز آموزش تخصصی جهاد دانشگاهی- شماره3 تلفکس: ‏051-36208188