1 آذربایجان شرقی تبریز مرکز آموزش تخصصی جهاد دانشگاهی- شماره1 041-33370431-2
دورنگار: ‏041-33363588
2 آذربایجان شرقی مرند مرکز آموزش تخصصی جهاد دانشگاهی 041-42222104
دورنگار: ‏041-42237663
3 آذربایجان غربی ارومیه مرکز آموزش تخصصی جهاد دانشگاهی- شماره1 044-33445002
دورنگار: ‏044-33665113
4 آذربایجان غربی ارومیه مرکز آموزش تخصصی جهاد دانشگاهی- شماره2 044-33445002
دورنگار: ‏044-33665113
5 آذربایجان غربی ارومیه مرکز آموزش تخصصی جهاد دانشگاهی- شماره3 تلفکس: ‏33449848 -044
6 اردبیل اردبیل مرکز آموزش تخصصی جهاد دانشگاهی- شماره1 33253311-045
دورنگار: ‏33240989-045
7 اردبیل اردبیل مرکز آموزش تخصصی جهاد دانشگاهی- شماره3 045-33518430
8 اردبیل پارس آباد مرکز آموزش تخصصی جهاد دانشگاهی 045-32733626
9 اصفهان اصفهان مرکز آموزش تخصصی جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان - شماره1 031-36700200
دورنگار: ‏031-36686926
10 اصفهان اصفهان مرکز آموزش تخصصی جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان - شماره3 تلفکس: ‏044-33449848
11 اصفهان اصفهان مرکز آموزش تخصصی جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان - شماره1 031-33368105-33378580
دورنگار: ‏031-33785440
12 اصفهان نجف آباد مرکز آموزش تخصصی جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان – شماره3 031-42630402
دورنگار: ‏031-42630401
13 اصفهان اصفهان مرکز آموزش تخصصی جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان – شماره4 031-3389045
031-3365782
14 اصفهان اصفهان مرکز آموزش تخصصی جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان – شماره5 031-32265704
15 اصفهان اصفهان مرکز آموزش تخصصی جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان – شماره6 031-33752244
16 اصفهان اصفهان مرکز آموزش تخصصی جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان – شماره7 031-33668260
17 اصفهان شاهین شهر مرکز آموزش تخصصی جهاد دانشگاهی 031-45282700-1
031-45281830
18 البرز کرج مرکز آموزش تخصصی جهاد دانشگاهی- شماره1 تلفکس: ‏026-34452793-5
19 البرز کرج مرکز آموزش تخصصی جهاد دانشگاهی- شماره2 026-34574607
دورنگار: ‏026-34530682
20 البرز کرج مرکز آموزش تخصصی جهاد دانشگاهی- شماره3 026-46042003
دورنگار: ‏026-34607257