تدریس آزمایشی مجلدهای کتب Eight از ترم پاییز سال 96 آغاز شد که در این راستا، پس از پایان هر ترم تحصیلی مجموعه Eight، نظرات اساتید و فراگیران در مورد نقاط ضعف و قوت هر جلد در قالب فرم‌های نظرسنجی دریافت شد تا از آن‌ها در بهبود سطح کیفی کتاب‌ها بهره گرفته شود.

صفحه2 از3