با توجه به تدریس آزمایشی مجلدهای  کتب Eight از پاییز سال 96 پس از پایان هر ترم، نظرات اساتید و فراگیران در مورد نقاط ضعف و قوت هر جلد در قالب فرم‌های نظرسنجی دریافت شد تا از آن‌ها در بهبود سطح کیفی کتاب‌ها بهره گرفته شود.

صفحه3 از3